Varėnos mero rinkimai 2023
Atnaujinta: 2023-03-21

Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Algis KAŠĖTA

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Algis KAŠĖTA Politinis komitetas „Drauge su Jumis“ 2958 2029 4987 53,35 52,76
Povilas SAULEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija 2946 1414 4360 46,65 46,12
 
Iš viso
5904 3443 9347 100,00 98,88

Varėnos rajono savivaldybė yra pietų Lietuvoje, savivaldybės administracinis centras yra Varėnos miestas. Savivaldybės  nemažą teritorijos dalį užima miškai. Varėnos rajono kraštovaizdžiui būdingos kalvotos kalvos, gilūs slėniai, daugybė upių ir ežerų.

Savivaldybėje yra keletas gamtos ir kultūros objektų, tarp kurių yra Čepkelių raistas, kuris yra didžiausia pelkė Lietuvoje ir saugomas gamtos rezervatas. Dzūkijos nacionalinis parkas, kuris yra didžiausias nacionalinis parkas Lietuvoje, taip pat iš dalies yra savivaldybės teritorijoje ir siūlo lankytojams galimybę susipažinti su įvairia regiono augalija ir fauna. Be to, savivaldybė garsėja savo tradiciniais amatais, tokiais kaip audimas, medžio drožyba ir keramika, kurie saugomi ir demonstruojami įvairiose dirbtuvėse ir muziejuose šiame rajone.

Mero rinkimai Lietuvoje vyksta kas ketverius metus, kartu su savivaldybių tarybų rinkimais. Kiti savivaldos ir mero rinkimai numatomi šių metu kovo 5 d. 

Meras dažniausiai būna daugiausiai vietų taryboje turinčios partijos ar koalicijos vadovas. Tačiau kai kuriais atvejais meras gali būti renkamas iš kitos partijos ar koalicijos, priklausomai nuo tarybos politinės dinamikos.

Apskritai mero rinkimai Lietuvoje vyksta konkurencinėje kovoje, o politinės partijos ir nepriklausomi kandidatai dažnai dalyvauja aktyvioje agitacijoje ir siekia pritraukti rinkėjų.

Varėnos rajono mero rinkimai 2023

Varėnos rajono mero rinkimai 2023

 

 Ką žadėjo Alytaus meras Algis Kašėta 2019?

 • EKONOMIKA - Kurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymui, naujų darbo vietų kūrimui. Nenaudojamas Varėnos miesto teritori- jas sutvarkyti ir pritaikyti verslui. Plėtoti pažintinį ir aktyvaus laisvalaikio turizmą. Skirti daugiau paramos žemdirbiams ir bendruomenėms. 
 • ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS - Skatinti ir remti kultūros, sporto ir jau- nimo iniciatyvas bei projektus. Toliau rekonstruoti švietimo įstaigų, kultūros centrų ir bibliotekų patalpas. Įrengti ir atnaujinti įvairių sporto šakų aikšteles. Ieškoti galimybių naujos sporto salės statybai. 
 • SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS - Išsaugoti Varėnos ligoninę. Didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Tęsti šių įstaigų patalpų rekonstrukciją. Organizuoti įvairią socialinę pagalbą šeimoms, senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Toliau sparčiai vykdyti socialinio būsto plėtrą. 
 • APLINKA -  Išasfaltuoti ir įrengti teritorijas prie daugiabučių namų. Atnaujinti Varėnos miesto ir rajono viešąsias erdves. Gerinti rajono kelių priežiūrą. Toliau rekonstruoti gatves ir šaligatvius, modernizuoti apšvietimą.

Kandidatai į Varėnos rajono merus 2023

Kandidatas į Varėnos rajono merus 2023, Remigijus Bugailiškis

Darbo partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. 1999-2006 m. PD prie LR VRM Kriminalistinių tyrimų centre dirbo chemijos ir kriminalistikos ekspertu. 2006-2008 m. Vilniaus m. VPK 2 PK ikiteiminio tyrimo tyrėjas kriminalistas.2008-2012 m.VSAT prie LR VRM Kriminalinės žvalgybos vyrenysis specialistas. 2013-2022 m. LR VRM Vidaus tarnybos kapitonas pensininkas. 2021-2022 m. VSAT prie LR VRM apsaugos darbuotojas, logistikos specialistas.

R.Bugailiškio rinkiminė programa 2023 -

 • Stiprindami gyventojų atstovavimą savivaldoje kursime tvirtus bendruomenių ir vietos valdžios ryšius. Gyventojams suteiksime didesnes galimybes priimant sprendimus dėl savivaldybės biudžeto panaudojimo.
 • Telksime pedagogus sprendžiant jaunimo užimtumo, laisvalaikio ir moksleivių ugdymo problemas.
 • Sveikatos paslaugų prieinamumas išlieka vienu didžiausių iššūkiu. Efektyvi pirminė sveikatos priežiūra ir aktyvesnis įsitraukimas į profilaktines programas yra būtinas etapas, norint užtikrinti, jog mūsų bendruomenės nariai išliktų sveiki ir darbingi.
 • Jaunų žmonių įtraukimas į savivaldos gyvenimą, kuria stipresnes bendruomenes.
 • Siekdami sudaryti palankias sąlygas jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis rajonuose, pirmiausia tarsimės su jais dėl poreikių, sieksime, kad jų idėjos būtų įgyvendintos savivaldybėje.
 • Socialinės paslaugos rodo bendruomenės gebėjimą pasirūpinti aplinkiniais. Mums svarbu, kad kiekvienas, kuriam socialinė pagalba reikalinga, ją galėtų gauti.
 • Ekonominio gyvenimo plėtra yra gerovės savivaldybėje pagrindas. Sieksime, kad verslo plėtra užtikrintų naujų darbo vietų atsiradimą, todėl stiprinsime infrastruktūros plėtrą.

Kandidatas į Varėnos rajono merus 2023, Edvinas Grikšas

Šiuo metu eina eonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėjo pareigas. Studijavo vadybą ir istoriją. 2014-2015 m. UAB "Autoimpulsas" vadybininkas. 2015-2019 m. UAB "Varėnos autobusų parkas" Valdybos pirmininkas. 2015-2019 m. Varėnos rajono savivaldybės administracijoje ėjo Kaniavos seniūno pareigas. 2018-2019 m. UAB "Varėnos vandenys" Valdybos narys. 2019-2020 m. Seimo nario patarėjas. 

E.Grikšo rinkiminė programa 2023 -

 • vietos gyventojų poreikius atitinkančio savivaldybės biudžeto sudarymo ir tvirtinimo procedūrų skaidrumą; atvirą ir skaidrų viešąjį valdymą bei įrodymais grindžiamą politikos formavimą, kuris neįsivaizduojamas be gyventojų įtraukimo; 
 • didesnį dėmesį susisiekimo infrastruktūros priežiūros kokybės kontrolei bei maksimalią plėtrą; reikalingas paslaugas kiekvienam bendruomenės nariui,
 • saugios kaimynystės, bendruomeniškumo skatinimą; rūpestį savivaldybei pavaldžių įstaigų infrastruktūra, aprūpinimu, pritaikymu įvairius poreikius turintiems bendruomenės nariams; 
 • pagarbą žmogaus sveikatai ir jos saugojimą, paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimą bei plėtrą; būtinybę išlaikyti ne tik sveikatos priežiūros, bet ir švietimo, socialines, aplinkosaugines ir kitas įstaigas;
 • išsamų aplinkos monitoringą, piliečių, visuomeninių organizacijų įtraukimą į sprendimų dėl aplinkosaugos priemonių planavimo bei įgyvendinimo priėmimą; didelį dėmesį tinkamai želdynų, žaliųjų rekreacinių zonų, parkų bei miškų sanitarinei priežiūrai ir plėtrai, biologinės įvairovės, gamtinio kultūros paveldo išsaugojimui;
 • ilgalaikių inovatyvių vietos plėtros strategijų kūrimą, skiriant vietos ekonomikos stiprinimui prioritetinę veiklos kryptį. 
 • realią paramą turizmo sektoriui, išnaudojant nacionalines ir tarptautines galimybes.

Kandidatas į Varėnos rajono merus 2023, Marius Juškevičius

Nuo 2007m. UAB M&KO direktorius. 2011 m. tapo Varėnos rajono mero patarėju. 2011-2014 m.Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys. Mariaus Juškevičiaus labdaros ir paramos fondo įkūrėjas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ narys. Lietuvos šaulių sąjungos narys.

M.Juškevičiaus rinkiminė programa 2023 -

 • Sieksiu savivaldybės ir seniūnijų kompetencijos išplėtimo, žmonių pasitikėjimo valdžia sugrąžinimo.
 • Savivaldybės tarybos veiklą orientuosime į visuomenės interesus.
 • Vertinsiu Varėnos rajono privalumus, garsinsiu juos Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Gyventojų iniciatyva dirbti, kurti, verslininko noras investuoti ir kurti darbo vietas yra rajono klestėjimo pagrindas. 
 • Savivaldybės pajamas didinsime sudarydami sąlygas verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimui.
 • Gerbsiu ir skatinsiu gyventojų iniciatyvumą, aktyvumą ir kūrybiškumą. Sieksiu, kad kiekviena nuomonė būtų gerbiama ir kiekvienas galėtų dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus, kuriant patrauklesnį rajono įvaizdį.
 • Savivaldybės administracijos, jos kontroliuojamų įstaigų veikla taps moderni, skaidri, orientuota į rezultato siekimą, efektyvų veiklos planavimą ir atsakomybę.
 • Sieksiu, kad būtų parengta ir pateikta gyventojams svarstyti darnios rajono plėtros, investicijų skatinimo, kultūrinės raidos ir paveldo išsaugojimo, sveikos gyvensenos ir socialinės saugos programa ir pradėsiu ją įgyvendinti.
 • Pasisakau už aktyvesnę jaunimo politiką. Sieksiu, kad mūsų rajone būtų gera ir patogu gyventi jauniems žmonėms ir jų šeimoms. Remsiu jaunimo idėjas, skatinsiu rajone atvirų jaunimo centrų veiklą.

Kandidatas į Varėnos rajono merus 2023, Algis Kašėta

Lietuvos Šaulių sąjungos narys, Politinio komiteto „ Drauge su Jumis“ pirmininkas, Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų medaliu ir Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. Studijavo istoriją. 1996-2015 m. Seimo nary.s 2008-2010 m. Seimo pirmininko pavaduotojas. Nuo 2015 m. Varėnos rajono savivaldybės meras.

A.Kašėtos rinkiminė programa 2023 -

 • EKONOMIKA IR TURIZMAS. Palankių sąlygų verslui, investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimui sudarymas, verslui sukurtos infrastruktūros įveiklinimas. Turizmo plėtrą skatinančių projektų įgyvendinimas. Aktyvus žemdirbių ir verslo bendruomenės atstovavimas. Vietos bendruomenių projektų bendrafinansavimas.
 • ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS. Švietimo organizavimo procesų ir mokymosi pasiekimo pažanga, švietimo įstaigų aplinkos modernizavimas. Stiprinant vaikų ir jaunimo užimtumą, remti jaunimo, kultūros ir sporto iniciatyvas bei projektus. Iškilių krašto žmonių žinomumo didinimas.
 • SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS. Didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Organizuoti įvairią socialinę pagalbą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Vykdyti socialinio būsto plėtrą.
 • APLINKA. Išasfaltuoti ir įrengti teritorijas prie daugiabučių. Gerinti kelių priežiūrą. Rekonstruoti gatves ir šaligatvius, modernizuoti apšvietimą. Panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius.

Kandidatė į Varėnos rajono merus 2023  Danguolė Miškienė

Šiuo metu eina direktoriaus pavaduotojos pareigas Všį „Varėnos ligoninė“, čia dirba nuo 2016 m. Studijavo farmakotechniką, biologiją ir vaistininko specialybę. 2004-2012 m. dirbo vaistininke UAB “Gintarine vaistinė“. 

 D.Miškienės rinkiminė programa 2023 -

 • Demokratijos ir skaidrumo principais grįstas valdymas.Kursime savivaldos dialogo su gyventojais kultūrą, sudarysime sąlygas seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant finansines lėšas dalyvaujamojo biudžeto principais. Savivaldybės administracija turi būti atvira ir tarnaujanti gyventojams.
 • Prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos. Vystysime racionalų paslaugų tinklą, sudarantį galimybes lengvai pasiekti darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas. Žmonės su negalia, senjorai galėtų pasiekti jiems reikalingas paslaugas savarankiškai. Padėsime šeimoms kurti savo gerovę: plėtosime municipalinio būsto programas, mokestines ir kitokias lengvatas, didinančias šeimos socialinį saugumą ir skatinančias jos darną.
 • Verslui palanki aplinka ir pažangus savivaldos ūkis.Sieksime, kad infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas, pradėti verslo ir socialines iniciatyvas. Užtikrinsime pagalbą gyventojams adaptuotis prie darbo rinkos pokyčių. Sieksime maksimaliai išnaudoti savivaldos skolinimosi ir kitas galimybes vystant savivaldos infrastruktūrą (vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklą, būstų statybą). Keisime daugiabučių renovacijos modelį, kai savivaldybės administracija tampa tarpininku tarp gyventojų ir bankų.
 • Parama kultūros ir sporto veiklai, iniciatyvoms, projektams. Mūsų prioritetas – harmoningas Varėnos miesto augimas, rūpinimasis aplinka, žmonių gerove.

Kandidatas į Varėnos rajono merus 2023, Giedrius Samulevičius

TS-LKD Varėnos r. skyriaus pirmininkas, Varėnos r. sav. tarybos narys. Turi humanitarinių mokslų magistro laipsnį, studijavo ir istoriją-pedagogiką. 1991-2015 m. Varėnos Ryto progimnazijoje dirbo mokytoju. Nuo 2015 m. eina Varėnos raj. sav. mero pavaduotojo pareigas.

G.Samulevičiaus rinkiminė programa 2023 -

 • Šiuolaikiškus gyvenimo kokybės standartus atitinkanti aplinka ir paslaugos.Išskirtinis dėmesys kelių ir gatvių, kiemų, viešųjų erdvių, įvažų tvarkymui, apšvietimo modernizavimui. Nuo 2026 m. rajone tik LED apšvietimas.
 • Aplinkai draugiško transporto infrastruktūros plėtra. Iki 2025 m. Varėnoje įrengti apie 3 km dviračių takų, 17 viešųjų elektromobilių įkrovimo aikštelių. Pagerinti viešojo transporto prieinamumą ir patrauklumą.
 • Aplinkai draugiško verslo plėtra. Prioritetas - ekoverslas. Didesnė parama žemdirbiams.
 • Atsinaujinančios energetikos plėtra. Įrengti saulės parką žmonėms, verslui, savivaldai.
 • Turizmo, poilsio, sveikatingumo ir laisvalaikio infrastruktūros plėtra. Steigti Varėnos turizmo ir verslo informacijos centrą. Įrengti velotrasą, kalnų dviračių trasas, Varėnos jūroje -vandenlenčių parką. Kūrybinio laisvalaikio senjorams paslaugos.
 • Keisiu savivaldos požiūrį į žmogų ir bendruomenes. Gyventojas užėjęs į savivaldybės instituciją turi gauti ne atsakymą, ko ta institucija negali, o pagalbą ir jo problemos sprendimą

Kandidatas į Varėnos rajono merus 2023, Povilas Saulevičius

Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys nuo .Studijavo rusų kalbos filologiją. Varėnos sporto klubo "Šmarškai" valdybos narys; Varėnos teniso klubo valdybos narys. 2020-2022 m. UAB "Agroprojekt" projekto vadovas.

P.Saulevičius rinkiminė programa 2023 -

 • Gerinsiu švietimo paslaugų ir neformalaus ugdymo prieinamumą visame rajone. Mokyklose ir darželiuose nebus vykdomas jokio tipo vaikų ideologizavimas. Dėsiu pastangas išlaikyti turimą sveikatos apsaugos bazę rajone, ten, kur prasminga, atkursiu medicinos punktus, atnaujinsiu Vaikų ligų skyriaus veiklą. Įsipareigoju didinti socialinio būsto prieinamumą bei plėsti socialinių paslaugų teikimą miesto ir ypač kaimo vietovėse
 • Kursiu paskatas naujiems smulkaus ir bendruomeninio verslo projektams. Sudarysiu palankias sąlygas kurti darbo vietas stambiam ir vidutiniam verslui. Inicijuosiu šilumos ūkio pokyčius, kad šildymo kainos artėtų prie mažiausių Lietuvoje.
 • Stengsiuosi, kad dalį paslaugų ir darbų savivaldybė pirktų iš rajone veikiančių ūkininkų ir verslininkų. Su nauju požiūriu imsiuosi kelių priežiūros, savivaldybė sudarys sutartis su ūkininkais, per ketverius metus seniūnijas aprūpinsiu visomis efektyviai kelių ir gatvių priežiūrai reikalingomis priemonėmis. 
 • Atnaujinsiu gatvių apšvietimą, ir ten kur būtina skirsiu finansavimą įrengti naujam. 
 • Garantuoju, kad gatvių ir kelių asfaltavimas bus vykdomas skaidriai. Skirsiu papildomas lėšas jaunimo programoms remti, 
 • Varėnos kraštą garsinantys sportininkai nebus palikti be finansavimo, skatinsiu įvairių sporto šakų infrastruktūros kūrimą. Remsiu meno kolektyvus. Inicijuosiu ankstesnės valdžios veiklos tyrimą ir auditą. 

Kandidatė į Varėnos rajono merus 2023 Rita Severienė

Gydytoja psichiatrė, neurologė. Studijavo mediciną. 1991-2020 m. VšĮ Varėnos ligoninėje dirbo gydytoja neurologe, o nuo 2014 m. VšĮ Varėnos PSPC ir Gydytoja psichiatre. Nuo 2020 m. iki dabar L.e.p. direktoriaus pavaduotoja medicinai.Gydytojų sąjungos narė.

R.Severienės rinkiminė programa 2023 -

 • Sveikatos priežiūra. Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas: Visą parą veikiančią skubią medicinos pagalbą. Plėsti dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų spektrą. Išsaugoto aktyvaus gydymo stacionarines paslaugas. Plėsti šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugų spektrą, atkreipiant ypatingą dėmesį į ligų prevenciją. Stiprinti psichinę sveikatą.
 • Švietimas ir kultūra. Skirti pakankamą dėmesį mokytojo ir kultūros darbuotojo profesijai. Siekti, kad kiekvienoje mokykloje būtų sukurtos pačios geriausios sąlygos dirbti ir mokytis.
 • Parengti patogias skaitmenines priemones bendrojo ugdymo turinio įgyvendinimui.Išplėsti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. Sukurti ir įgyvendinti pedagogų pritraukimo į Varėnos r. mokyklas, programas. Jaunų šeimų ir verslų pritraukimas
 • Didinti jaunų žmonių užimtumą. Skatinti žemės ūkio produkcijos gamybą ir perdirbimą, bendradarbiaujant ūkininkams ir smulkiems gamintojams.
 • Remti verslą, ūkininkams suteikti paramą. Skatinti darbo vietų kūrimą ir turizmo sektoriaus plėtrą. Stiprinti seniūnijų, bendruomenių bendradarbiavimą su verslo, ūkininkų grupėmis, kuriant patrauklesnį Varėnos krašto gerbūvį.
 • Sieksime, kad Varėnos krašte kiekvienam būtų gera gyventi, dirbti ir kurti.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Pagėgių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Pagėgių merus 2023, kandidatų į Pagėgių merus rinkiminės programos 2023

Kėdainių mero rinkimai 2023

Kandidatai į Kėdainių rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Kėdainių rajono merus rinkiminės programos

Biržų mero rinkimai 2023

Kandidatai į Biržų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Biržų rajono merus rinkiminės programos

Ignalinos mero rinkimai 2023

Ignalinos mero rinkimai 2023, kandidatai į Ignalinos merus 2023, kandidatų į Ignalinos merus rinkiminės programos 2023

Jonavos mero rinkimai 2023

Kandidatai į Jonavos rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Jonavos rajono merus rinkiminės programos

Prienų mero rinkimai 2023

kandidatai į Prienų rajono mero rinkimus 2023, Kandidatų į Prienų merus rinkiminės programos

Švenčionių mero rinkimai 2023

Švenčionių mero rinkimai 2023, kandidatai į Švenčionių rajono merus 2023, kandidatų į Švenčionių merus rinkiminės programos 2023

Telšių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Telšių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, rinkimų programa, nauja kadencija, rinkimų rezultatai

Šakių mero rinkimai 2023

Mero rinkimai Šakių rajono savivaldybėje 2023, įvykdyti pažadai, nuveikti darbai, nauja kadencija, rinkimų programos, rinkimų rezultatai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: