Vandens gręžinio įrengimas
Atnaujinta: 2022-12-01

Žemė - vandens planeta. Jei norite būti nepriklausomas, reikia turėti savo vandens. Todėl tokiu atveju neapsieisite be gręžinio arba šulinio savo sklype. Apie šulinius jau rašėme, šiandien plačiau panagrinėsime gręžinius.

Norint gręžti gręžinį, reikia išsiaiškinti poreikius, žinoti galiojančius reikalavimus, užpildyti ir savivaldybei pateikti paraišką (gauti projektavimo sąlygas bei užsisakyti techninio projekto hidrogeologinę, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį), atlikti grunto tyrimus ir parinkti vietą. Tada rengiamas gręžinio projektas (parenkama gręžinio konstrukcija, nustatoma sanitarinės apsaugos zona, nuotekų tvarkymo būdai ir t. t. Suderintas gręžinio projektas yra leidimas gręžinį įrengti, atskiro statybos leidimo nereikia. Gręžimo būdas parenkamas pagal gręžinio paskirtį.

Gręžimo, projektavimo ir eksploatacijos tvarką reglamentuoja Lietuvos Aplinkos Normatyvinis Dokumentas LAND 4:99 "Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka" bei pakeitimai.

Kokie būna vandens gręžiniai

Gręžiniai būna kelių tipų: nespūdiniai arba mažai spūdiniai pragręžti į viršutinius vandeninguosius  sluoksnius  ir spūdiniai, arba kitaip arteziniai. Dažniausiai gręžiniai gręžiami žemiau viršutinio, gruntinio vandens sluoksnio, ką būtų sudėtinga padaryti kasant rentininį šulinį. Tai ypač aktualu jei gruntiniai vandenys susiekia su užpelkėjusiais telkiniais, būna aktyvios žemdirbystės ar urbanizuotose teritorijose. Švarų vandenį galima gauti gilesniuose vandeninguose sluoksniuose kuriuos nuo taršos apsaugo storas grunto sluoksnis arba dar geresnė situacija jei viršuje yra gruntinius vandenis lėtai filtruojanti laikanti vandenspara. Paprastai namų ūkiai gręžia gręžinius iki 35 metrų, tačiau kartais storuose smėlinguose sluoksniuose gręžinio gylis pasiekia 100 metrų.  Gręžinys yra sudarytas iš apsauginės kolonos ir tinklinio filtro.

Vandeningame sluoksnyje vanduo dažniausiai nestovi, o juda link iškrovos zonų. Aukštesnėse vietose esantis vanduo spaudžia tekantį žemiau, be to spaudimą sudaro didelis virš vandeningo sluoksnio esantys grunto ar uolienų sluoksniai. Spaudimas išsikrauna gręžinio vamzdžiais, vandenį išstumiant kartais net gerokai aukščiau žemės paviršiaus. Tokių artezinių gręžinių debetas gali būti labai didelis, tokie gręžiniai vandeniu aprūpina gyvenvietes ar pramonės įmones.

Aukšto spūdžio gręžiniai gali būti visai netikėtose  vietose. Pavyzdžiui didelis spūdis gali būti slėniuose, kur jį sudaro staigus nuolydis ir viršuje esančio vandens spaudimas.  Lietuvoje pagarsėjo keli atvejai kai nepasiruošus padarius tokį gręžinį išsiveržė nekontroliuojamas spūdinis vanduo, kurio nepavyko sustabdyti arba tai padaroma su labai didelėmis išlaidomis.

Kaip savo sklype rasti vandenį

Gręžiniui vieta parenkama nežiūrint į paviršinio gruntinio vandens poveikio požymius. Ryškesnė žolės spalva, dirvos drėgnumas nepadės rasti geriausios vietos gręžiniui. Nereikėtų remtis ir virgulininkų paslaugomis. Beveik visa Lietuvos teritorija yra gerai ištirta, žinomas ledynų suformuotų sluoksnių slūksojimas ir seka. Aišku užtenka apsižiūrėti į paviršių ir galima suprasti, kad panašiai atrodo ir ten žemiau. Smėliu užneštose ledynmečio upėse vandenį gal pavyks pasiekti tik šimto metrų gylyje, o gal pataikysite ant molingo buvusio ežero dugno ir vanduo bus kelių dešimčių metrų gylyje. Gręžėjai turi galimybę pasižiūrėti į sudarytus geožvalgybinius žemėlapius, vietoje įvertina apylinkės paviršiaus reljefą bei vandens lygį gręžiniuose ir šuliniuose. Sudėtingais atvejais galimi geofizikiniai tyrimai.

Kiek sudėtingesnė situacija pajūryje, Neringoje, gana sunku surasti kokybiško ir didelio debeto vandens  Kėdainių rajone, dėl aukštai slūksančių karbonatinių uolienų bei karstinių reiškinių daug klausimų dėl gręžinio kils  šiaurinėje Lietuvoje .

Gręžinio debeto paskaičiavimas

Gręžinio debitas, arba kitaip galimo išsiurbti vandens kiekis priklauso nuo vandeningo sluoksnio storio, vandens filtracijos per gruntą  greičio, spūdžio ir  filtro pločio ir ilgio. Dažniausiai skaičiuojama darant bandomuosius išsiurbimus ir stebint vandens lygio atsistatymo greitį. Reikalingas dydis paskaičiuojamas pagal namų ūkio poreikius.

Skaičiuojami buitiniai poreikiai atsižvelgiant į šeimos narių skaičių, galimas  vandens poreikis laistymui, baseinui.

Pramoniniams arteziniams gręžiniams daromi atskiri skaičiavimai kuriuose įvertinamas ir gręžinio poveikis vandeningąjam sluoksniui.

Arteziniai gręžiniai

 

Giluminiai („arteziniai") gręžiniai gręžiami iki vandeningo sluoksnio, kuris  slūgso 20 - 200 metrų gylyje, ir skiriasi ne tik savo gyliu ir našumu (iki 100 m3/val.), bet ir gręžimo sudėtingumu. Tai sąlygoja didesnis apsauginių kolonų kiekis, esantis gręžinyje, ir žymus pabrangimas, kadangi bėginio metro gręžinio gręžimo kaina tiesiogiai priklauso nuo apsauginių vamzdžių skersmens, tuo pačiu ir nuo jų kainos. Priklausomai nuo to, kokia yra gręžinio kilmė ir gylis, jo gręžimo darbų trukmė pailgėja iki 5 ir daugiau dienų. Arteziniai gręžiniai gali tarnauti iki 50 metų.

Vandens gręžinio įrengimas

Gręžinys namų ūkiui išgręžiamas ir įrengiamas  per dieną.

Gręžimui naudojamos sukamojo gręžimo staklės, praplaunant gręžskylę polimero skiediniu ar švariu vandeniu. Gręžinio sienelėms sustiprinti naudojamas tomponažinis  molio skiedinys.  Gręžiant jis užpildo pragręžto grunto kapiliarus ir plyšius, neleisdamas patekti gruntiniams vandenims į vandens sluoksnį kuris bus naudojamas.Gręžinių apsauginėms kolonoms ir filtrams naudojami polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai. Gręžinio filtras apipilamas frakcionuotu žvyru. Statybinio vandens išpumpavimui naudojamas kompresorius. Išpumpavimo metu vanduo atvalomas tiek, kad smėlio kiekis vandenyje neviršytų 0,05 proc.

Labai svarbu pasirinkti tinkamą siurblį. Skaičiuojamas jo galingumas nustačius reikiamą išsiurbti vandens kiekį. Diametras taip pat turėtų būti optimalus, per platus bus sunkiai nuleidžiamas į gręžinį, galki nebūti pakankamos vandens cirkulaicijos tarp gręžinio sienelės ir siurblio variklio.

 

Vandens gręžinio įrengimas

 

Vandens gręžinio eksploatacija

Kuo gręžinys dažniau naudojama stuo labaiu ilgėja jo ekploatacijos amžius. Tai ypač aktualu nespūdiniams gręžiniams kur didžiausia problema filtrų užsikimšimas. Dažniausiai nespūdiniai gręžiniai eksploatuojami 5 - 8 metus, aktyviai naudojami apie 15 metų. Daug kas priklauso ir nuo vandeningojo sluoksnio grunto sudėties

 

Kas įeina į vandens gręžinio įrengimo išlaidas

Atvažiavimas į darbų vykdymo vietą, pats gręžimas, gręžinio apsaugojimas vamzdžių kolona, pumpavimas iki vizualiai švaraus vandens. Gręžimo įmonė, įrengusi gręžinį individualiame vandens tiekimo gręžinyje , turi atlikti parengiamąjį išpumpavimą, jo pabaigoje paimti vandens mėginius nustatyti pH, savitąjį elektrinį laidį, azoto junginius (NH4, NO2, NO3) ir geležį.

Baigus gręžti gręžinį, užsakovui išduodamas pasas su techniniais gręžinio duomenimis ir vandens cheminės analizės rezultatais. Gręžinys registruojamas žemės gelmių registre. Pagal gręžinio hidrogeologinius duomenis rekomenduojamas eksploatacinis gręžinio našumas ir vandens kėlimo įranga.

Gręžinio apsaugos zonos

 

Gręžinio savininkas privalo jį tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti, užtikrinti požeminio vandens išteklių apsaugą nuo išsekimo ir užteršimo. Jeigu paimto vandens kiekis neviršija 10 m3/d arba šio gręžinio vandenį vartos mažiau kaip 50 žmonių, taip pat gręžinių, skirtų šiluminei energijai ir požeminiam pramoniniam vandeniui vartoti, griežto režimo juosta turi būti ne mažesnė kaip 5 metrai aplink gręžinį. Šių gręžinių apribojimų juostos nenustatomos.  Jeigu vartojamo vandens kiekis viršija 10 m3/d arba šio gręžinio vandenį vartos daugiau kaip 50 žmonių ilgiau nei 60 dienų per metus, taip pat įmonės vartos vandenį maisto produktams gaminti, gręžinių, skirtų mineraliniam vandeniui išgauti, griežto režimo apsaugos juostos dydis priklausomai nuo vandeningo sluoksnio saugos laipsnio turi būti 30-50 metrų spinduliu apie gręžinį. Šiems gręžiniams nustatomos apribojimų juostos, kurių skaičių ir ūkinės veiklos apribojimus jose reglamentuoja kiti teisės aktai.

Galutinis gręžinio sutvarkymas

Norint vandenį iš gręžinio naudoti ištisus metus, gręžinį būtina užbaigti kesono (hermetiškos plieninės, gelžbetoninės  dėžės), skirtos aptarnauti siurblio įrenginius ištisus metus, įgilinimu. Gali būti panašiame gylyje nuvedami vamzdžiai į rūsį ar atskirai esantį kesoną su įranga. Nuo kesono 1,8 metro gylyje tiesiamas vamzdynas ir atvedamas į namą. Nepertraukiamam siurblio naudojimui montuojama automatika ir filtrai, skirti vandens iš gręžinio valymui nuo mechaninių priemaišų. Slėgis sistemoje palaikomas slėginio indo ( hidroforo) pagalba.

Ar įmanoma išvalyti uždumblėjusį smulkų gręžinį

Taip, galima, smėlio gręžinių remontui reikalingas specialus instrumentas. Atstatymo metodas: apatinėje gręžinio dalyje esantis filtras praplaunamas suslėgtu vandeniu, gręžinys įsiūbuojamas, smulkios dispersinės dalelės išplaunamos iš filtro; taip atsinaujina vandens pritekėjimas.

Artezinių gręžinių remontas - sudėtingas, aukštų technologijų panaudojimo reikalaujantis procesas, tuo užsiima tik specializuotos firmos.

Ar galima gręžinį įrengti tiesiog pačiame name

Taip, galima, tačiau tik negilų. Yra nedidelius gabaritus turinčių gręžimo įrengimų, jais galima išgręžti gręžinį ir savo namo rūsyje - jei lubos ne žemesnės nei 2 metrai. Kita vertus, net jei pats namas dar nėra pastatytas, negalima rūsyje įrengti „rimto" gręžinio, nes jo aptarnavimo ir remonto (siurblio keitimas, profilaktika ir t.t.) metu naudojami stambių gabaritų gręžimo įrenginiai, kuriais neįmanoma pasiekti namo rūsio.

Kada gręžti vandens gręžinį

Geriausias laikas pradėti gręžti gręžinį - prieš pradedant statyti namą, iš karto po to, kai kuoliukais pažymimas sklypas. Tai jums padės sutaupyti daug jėgų ir lėšų, kurios būtų reikalingos tvoros ir vejos tvarkymui, po to, kai jomis pravažiuos gręžimo įrengimai, statybininkai apsirūpins geriamuoju ir techniniu vandeniu, o jums dar iki tvoros pastatymo suteiks galimybę pasijusti nuosavybės savininku.

Jei neišėjo gręžinio išgręžti iš karto, neliūdėkite - tą galima padaryti ir vėliau, bet kokiu atveju savas gręžinys suteiks nepriklausomybės jausmą.

Smulkus gręžinys ar šulinys su siurbliu

Šulinių problema - bloga gelžbetoninių žiedų sujungimų izoliacija (dėl to po lietaus vanduo susidrumsčia). Gręžinio apsauginė kolona (vamzdis) atkerta lietaus ir podirvio vandenis nuo klodinio vandens, esančio smėlio sluoksnyje.

Ką reikia daryti, priimant gręžinį eksploatacijai

Priimant gręžinį eksploatacijai, būtina:

  • Instrumentu patikrinti išgręžto gręžinio gylį, t.y., iki gręžvietės nuleisti vamzdžius ir išmatuoti žarnų ilgį.
  • Pasisemti iš gręžinio vandens - jis turėtų būti vizualiai švarus, debitas turi atitikti aptartą sutartyje.
  • Patikrinti dokumentų komplekto, aptarto sutartyje, turinį (tarp jų gręžinio pasas ir jo charakteristikos (gręžinio pasas - tai dokumentas, įteisinantis jus kaip gręžinio savininką) bei garantinis talonas) ir visų nurodytų faktinių gręžinio parametrų atitikimą. Gręžinio eksploatavimo rekomendacijas taip pat turi pateikti gręžimo įmonė (taip pat naudinga žinoti jos adresą ir telefonus).

Kokiame gylyje turėtų būti vandnes gręžinio siurblys

Tai priklauso nuo to, kiek vandens yra gręžinyje ir kiek jo išpumpuoja siurblys. Vidutiniškai 2-5  metrai žemiau statistinio lygmens. Tačiau tiek, kad darbo metu siurblys neliktų be vandens.

Kaip nustatyti, iki kokio gylio yra išgręžtas gręžinys

Nuleisti ant valo pakabintą svarelį.


Kas įeina į gręžinio garantinį laiką

Štai taisyklės, kurių reikia laikytis sprendžiant klausimą apie garantinio remonto teisėtumą:

  • Smėlio arba molio kiekis arteziniame vandenyje pradeda viršyti 50 mg/l (arba kitas normas, numatytas sutartyje), kadangi tai liudija apie apsauginės kolonos nehermetiškumą, arba apie tai, kad klinčių horizonte buvo neteisingai atskirti molingi sluoksniai.
  • Jei dėl filtro kolonos užsikimšimo smėliu arba moliu sumažėjo gręžinio debitas (atsiranda aukščiau aprašyti simptomai).
  • Jei gręžinio debitas sumažėjo dėl gamtinių kataklizmų, arba dėl netoli nuo objekto pradėto pramoninio gręžinio su didele vandenviete gręžimo, dėl kurio dingo vanduo, tuomet tokio gręžinio remontas, jei to atskirai nėra numatyta sutartyje, nėra garantinis.

Kaip atstatyti gręžinio našumą po žiemos pertraukos

Tokios problemos paprastai atsiranda su smulkiais gręžiniais, kita vertus, po ilgesnės pertraukos jos galimos ir giluminiuose.

Gręžinio atstatymui reikalinga visas kompleksas priemonių, jų esmė - gręžinio išvalymas, filtro ir gręžvietės zonos praplovimas suspaustu oro - vandens mišiniu (iki 15 atmosferų), esant būtinybei - praplovimas specialiais reagentais. Kraštutinis atvejis - hidrosmūgis. Esant reikalui - gręžinio vamzdžio filmavimas, o - atsiradus kiaurymėms - dalinis apsauginės kolonos pakeitimas.

Kodėl kai kurios firmos gręžia pigiau

 

Naudoja lengvus cinkuotus vamzdžius (juos dar vadina „anodiniais"). Vamzdžio storį galima sumažinti antikorozinės dangos sąskaita, o dėl metalo ekonomijos gręžimas bus žymiai pigesnis. Tačiau čia neatsižvelgiama į užsakovo sveikatą, jis po kurio laiko kartu su vandeniu pradės vartoti kenksmingus cinko junginius. Be to, rūgščiuose podirviniuose vandenyse kolona greičiau irs.

  1. Kai kurios firmos iškelia būtiną sąlygą - statyti savo įrenginius arba pilnai įrengti. Šie dalykai  sąmatoje atsiima savo dalį.
  2. Trumpas garantinis laikas.
  3. Į koloną sumontuoja plastikinius D = 116 mm vamzdžius (tai suteikia galimybę naudoti D = 127 mm apsauginę koloną). Firmos, gerbiančios save ir užsakovą, atsisako naudoti šio skersmens plastiką, o pats vamzdis nebegaminamas, kadangi pasirodė, jog jis ypatingai nepatikimas ir ỹra sujungimo vietose. Gręžimo kompanijos, saugančios savo reputaciją ir suteikiančios garantinį laiką, į koloną montuoja D = 125 mm plastikinius vamzdžius, o apsauginės kolonos skersmuo siauresnis nei 159 mm.
Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Kategorijos straipsniai

Statybinis gruntas

Statybiniai gruntai, statybinio grunto parinkimas pagal paviršiaus tipą, statybinis gruntas vidaus ir lauko darbams

SIP namo statyba

SIP namai, SIP namų statyba, SIP plokštės, SIP namo statybos kaina

Vandeniu šildomų grindų įrengimas

Ekonomiškas grindinis šildymas ir šilumos siurblys oras vanduo. Kokiais atvejais ši šildymo sistema tinka, ką apie ją reiktų žinoti.

Šiltinimas poliuretano putomis

Poliuretano putų šiltinimas, poliuretano putų charakteristikos skirtingiems mazgams, kuo skirasi atvirų ir uždarų porų poliuretano putos

Vėjo izoliacinė plėvelė

Sienų plėvelės montavimas, vėjo izoliacijos įrengimas, lauko plėvelės sandarinimas

Difuzinės plėvelės montavimas

Stogo plėvelės įrengimas, difuzinės stogo plėvelės klojimas, kondesato nukreipimo lovelio montavimas, difuzinės plėvelės sandarinimas

Daugiabučio renovacija

Daugiabučių renovacija, parama daugiabučio renovavimui, šilumos punkto modernizavimas, daugiabučio investicinis planas

Karkasinio namo šiltinimas

Karkaso šiltinimas, karkasinių namų šiltinimas, ką reikia žinoti apie karkasinio namo apšiltinimą?

Vidaus durys

Geriausios vidaus durys, vidaus durų pasirinkimas, vidaus durų dizainas,

Įmonės produktai

Paveikslėlis Pavadinimas Trumpas aprašymas Kaina
Balkonų stiklinimas Alytuje Balkonų stiklinimas Alytuje įstiklintas Balkonas Alytuje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Alytaus Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Alytaus Rajone
Balkonų stiklinimas Jonavoje Balkonų stiklinimas Jonavoje įstiklintas Balkonas Jonavoje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Jonavos Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Jonavos Rajone
Balkonų stiklinimas Kaune Balkonų stiklinimas Kaune Balkono Stiklinimas Kaina Kauno Rajone, Balkonu Stiklinimas Aliuminio Konstrukcijomis Kaune, įstiklintas Balkonas Kauno Apskrityje, Balkono Stiklinimo Variantai Kauno Rajone, Aliuminio Sistemos, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Kauno Rajone
Balkonų stiklinimas Klaipėdoje Balkonų stiklinimas Klaipėdoje įstiklintas Balkonas Klaipėdoje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Klaipėdos Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Klaipėdos Rajone
Balkonų stiklinimas Kėdainiuose Balkonų stiklinimas Kėdainiuose įstiklintas Balkonas Kėdainiuose, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Kėdainių Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Kėdainių Rajone
Balkonų stiklinimas Marijampolėje Balkonų stiklinimas Marijampolėje įstiklintas Balkonas Marijampolėje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Marijampolės Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Marijampolė
Balkonų stiklinimas Mažeikiuose Balkonų stiklinimas Mažeikiuose įstiklintas Balkonas Mažeikiuose, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Mažeikių Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Mažeikių Rajone
Balkonų stiklinimas Panevėžyje Balkonų stiklinimas Panevėžyje įstiklintas Balkonas Panevėžyje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Panevėžio Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Panevėžio Rajone
Balkonų stiklinimas Utenoje Balkonų stiklinimas Utenoje įstiklintas Balkonas Utenoje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Utenos Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Utenos Rajone
Balkonų stiklinimas Vilniuje Balkonų stiklinimas Vilniuje įstiklintas Balkonas Vilniuje, Aliuminis Balkonų Stiklinimas, Rėminės Ir Berėmės Aliuminio Konstrukcijos Vilniaus Apskrityje, Terasu, Verandu, Plastikiniu Balkonu Stiklinimas Vilniaus Rajone

Geriausios video instrukcijos

Lauko durų montavimo instrukcija

Kaip montuoti lauko duris, video instrukcija apie rėmo montavimą, išramstymą, išlyginimas, įtvirtinimas, montavimo putų purškimas ir apsauga

Šildomų grindų įrengimo instrukcija

Šildomų grindų įrengimas, Filmas kaip įrengti elektra šildomas grindis, infraraudonųjų spindulių grindinis šildymas

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: